Experimental warming reduces ecosystem resistance and resilience to severe flooding in a wetland

Publication Name: 
Science Advance
Year: 
2022
Volume: 
8(4)
Page Number: 
eabl9526
Author: 
Sun, Baoyu; Jiang, Ming; Han, Guangxuan; Zhang, Liwen; Zhou, Jian; Bian, Chenyu; Du, Ying; Yan, Liming; Xia, Jianyang