N2O emission dynamics along an intertidal elevation gradient in a subtropical estuary: Importance of N2O consumption

Publication Name: 
Environmental Research
Year: 
2022
Volume: 
205
Page Number: 
112432
Author: 
Gao, Dengzhou; Hou, Lijun; Liu, Min; Zheng, Yanling; Yin, Guoyu; Niu, Yuhui