A solution for restoration of critical wetlands and waterbird habitats in coastal deltaic systems

Publication Name: 
Journal of environmental management
Year: 
2022
Volume: 
302
Page Number: 
113996
Author: 
Yuan, Lin; Liu, Dongyan; Tian, Bo; Yuan, Xiao; Bo, Shunqi; Ma, Qiang; Wu, Wei; Zhao, Zhiyuan; Zhang, Liquan; Keesing, John K
论文原文: