New archaeobotanical evidence reveals synchronous rice domestication 7600 years ago on south Hangzhou Bay coast, eastern China

Publication Name: 
Anthropocene
Year: 
2021
Volume: 
33
Page Number: 
100280
Author: 
Deng, Lanjie; Liu, Yan; He, Jin; Jiang, Ren; Jiang, Feng; Chen, Jing; Chen, Zhongyuan; Sun, Qianli