Holocene geomorphological evolution and the Neolithic occupation in South Hangzhou Bay, China

Publication Name: 
Geomorphology
Year: 
2021
Volume: 
389
Page Number: 
107827
Author: 
Liu, Yan; Deng, Lanjie; He, Jin; Zhao, Xiaoshuang; Wang, Huimin; Feng, Dan; Chen, Jing; Li, Maotian; Sun, Qianli