Different fates of the Yangtze and Mississippi deltaic wetlands under similar riverine sediment decline and sea-level rise

Publication Name: 
Geomorphology
Year: 
2021
Volume: 
381
Page Number: 
107646
Author: 
Yang, Haifei; Yang,Shilun; Li, Bochang; Wang, Yaping; Wang, Jiaze; Zhang, Zhilin; Xu, Kehui; Huang, Yuanguang; Shi, Benwei; Zhang, Wenxiang