Impact of Vegetation on Lateral Exchanges in a Salt Marsh-Tidal Creek System

Publication Name: 
Journal of Geophysical Research: Earth Surface
Year: 
2021
Volume: 
126(8)
Page Number: 
e2020JF005856
Author: 
Ge, Jianzhong; Yi, Jinxu; Zhang, Jingting; Wang, Xianye; Chen, Changsheng; Yuan, Lin; Tian, Bo; Ding, Pingxing