The Lagrangian-based Floating Macroalgal Growth and Drift Model (FMGDM v1.0): application to the Yellow Sea green tide

Publication Name: 
Geoscientific Model Development
Year: 
2021
Volume: 
14(10)
Page Number: 
6049-6070
Author: 
Zhou, Fucang; Ge, Jianzhong; Liu, Dongyan; Ding, Pingxing; Chen, Changsheng; Wei, Xiaodao