Invasive Spartina alterniflora changes the Yangtze Estuary salt marsh from CH4 sink to source

Publication Name: 
Estuarine, Coastal and Shelf Science
Year: 
2021
Volume: 
252
Page Number: 
107258
Author: 
Yang, Bin; Li, Xiuzhen; Lin, Shiwei; Jiang, Can; Xue, Liming; Wang, Jiangjing; Liu, Xiaotong; Espenberg, Mikk; Parn, Jaan; Mander, Ulo