Regulation of climate, soil and hydrological factors on macrophyte biomass allocation for coastal and inland wetlands in China

Publication Name: 
Science of the Total Environment
Year: 
2021
Volume: 
774
Page Number: 
145317
Author: 
Zhou, Lingyan; Yan, Wei; Sun, Xiaoying; Shao, Junjiong; Zhang, Peipei; Zhou, Guiyao; He, Yanghui; Liu, Huiying; Fu, Yuling; Zhou, Xuhui