Radionuclide and trace metal accumulation in a variety of mosses used as bioindicators for atmospheric deposition.

Publication Name: 
Science of the Total Environment
Year: 
2021
Volume: 
797
Page Number: 
149224
Author: 
Ren, Xu; Wang, Jinlong; Zhong, Qiangqiang; Bi, Qianqian; Zhu, Ruiliang; Du, Jinzhou