Pattern-regulated wave attenuation by salt marshes in the Yangtze Estuary, China

Publication Name: 
Ocean & Coastal Management
Year: 
2021
Volume: 
209
Page Number: 
105686
Author: 
Xue, Liming; Li, Xiuzhen; Shi, Benwei; Yang, Bin; Lin, Shiwei; Yuan, Yiquan; Ma, Yuxi; Peng, Zhong