Coupling Scirpus recruitment with Spartina control guarantees recolonization of native sedges in coastal wetlands

Publication Name: 
Ecological Engineering
Year: 
2021
Volume: 
166
Page Number: 
106246
Author: 
Li, Shi-Hua; Ge, Zhen-Ming; Tan, Li-Shan; Zhou, Ke; Hu, Zhong-Jian