Sargassum blooms in the East China Sea and Yellow Sea: Formation and management

Publication Name: 
Marine Pollution Bulletin
Year: 
2021
Volume: 
162
Page Number: 
111845
Author: 
Zhuang, Minmin; Liu, Jinlin; Ding, Xiaowei; He, Jianzong; Zhao, Shuang; Wu, Lingjuan; Gao, Song; Zhao, Chunyan; Liu, Dongyan; Zhang, Jianheng; He, Peimin