Sea-level rise will reduce net CO2 uptake in subtropical coastal marshes.

Publication Name: 
Science of the Total Environment
Year: 
2020
Volume: 
747
Page Number: 
141214
Author: 
Li, Yalei; Guo, Haiqiang; Ge, Zhenming; Wang, Dongqi; Liu, Wenliang; Xie, Lina; Li, Shihua; Tan, Lishan; Zhao, Bin; Li, Xiuzhen; Tang, Jianwu