Internal waves triggered by river mouth shoals in the Yangtze River Est

Publication Name: 
Ocean Engineering
Year: 
2020
Volume: 
214
Page Number: 
107828
Author: 
Wang, Jianxing; Wang, Tao; Xing, Fei; Wu, Hao; Jia, Jianjun; Yang, Zuosheng; Wang, Yaping*