Quantitative reconstruction of Holocene sediment sources contributing to the central Jiangsu coast, China: New insights into source‐to‐sink processes

Publication Name: 
Earth Surface Processes and Landforms
Year: 
2020
Page Number: 
doi.org/10.1002/esp.48
Author: 
Yang, Yang; Jia, Jianjun; Zhou, Liang; Gao, Jianhua; Gao, Wenhua; Shi, Benwei; Li, Zhanhai; Wang, Yaping; Gao, Shu*