Influence of Macrobenthos (Meretrix meretrix Linnaeus) on Erosion‐Accretion Processes in Intertidal Flats: A Case Study From a Cultivation Zone

Publication Name: 
Journal of Geophysical Research-Biogeosciences
Year: 
2020
Volume: 
125(1)
Page Number: 
e2019JG005345
Author: 
Shi, Benwei; Pratolongo, Paula; Du, Yongfen; Li, Jiasheng; Yang, Shilun; Wu, Jihua; Xu, Kehui; Wang, Ya Ping