Effects of nanoplastics on antioxidant and immune enzyme activities and related gene expression in juvenile Macrobrachium nipponense.

Publication Name: 
Journal of Hazardous Materials
Year: 
2020
Volume: 
398
Page Number: 
122990
Author: 
Li, Yiming; Liu, Zhiquan; Li, Maofeng; Jiang, Qichen; Wu, Donglei; Huang, Youhui; Jiao, Yang; Zhang, Meng; Zhao, Yunlong
论文原文: