LIDAR-based detection of the post-typhoon recovery of a meso-macro-tidal

Publication Name: 
MARINE GEOLOGY
Year: 
2017
Volume: 
391
Page Number: 
127-143
Author: 
Zhenpeng Ge
Zhijun Dai
Wenhong Pang
Shushi Li
Wen Wei
Xuefei Mei
Hu Huang
Jinghua Gu