The chemokinome superfamily: II. The 64 CC chemokines in channel catfish and their involvement in disease and hypoxia responses

Publication Name: 
DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY
Year: 
2017
Volume: 
73
Page Number: 
97-108
Author: 
Fu, Qiang
Yang, Yujia
Li, Chao
Zeng, Qifan
Zhou, Tao
Li, Ning
Liu, Yang
Li, Yun
Wang, Xiaozhu
Liu, Shikai
Li, Daoji
Liu, Zhanjiang