Tidal pumping facilitates dissimilatory nitrate reduction in intertidal marshes

Publication Name: 
SCIENTIFIC REPORTS
Year: 
2016
Volume: 
6(21338)
Author: 
Zheng, Yanling
Hou, Lijun
Liu, Min
Liu, Zhanfei
Li, Xiaofei
Lin, Xianbiao
Yin, Guoyu
Gao, Juan
Yu, Chendi
Wang, Rong
Jiang, Xiaofen